Autismewerking: visie

Als school voor buitengewoon secundair onderwijs voorziet IVIO Binnenhof voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) in elke opleidingsvorm een aangepaste werking met opgeleid personeel. De autismewerking is in elke opleidingsvorm specifiek, rekening houdend met de noden en behoeften van de leerlingen met ASS en met de einddoelstelling van elke opleidingsvorm.

IVIO Binnenhof ziet leerlingen met ASS als individuen met bepaalde specifieke onderwijsbehoeften. De onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht met het oog op een handelingsgerichte aanpak ervan. De vraag ‘wat heeft deze leerling nodig?’ wordt gesteld. Aanpassingen, remediëring, ondersteuning en begeleiding worden bijgevolg niet automatisch aangeboden omdat een leerling (de diagnose) ASS heeft, maar telkens afgetoetst aan wat de leerling nodig heeft.

Bij het inzetten van zorg en ondersteuning wordt uitgegaan van het subsidiariteitsprincipe: zoveel als nodig, maar niets overbodig. Uitgangspunt voor de toekomst van de leerling met ASS is een zo groot mogelijke inclusie in de maatschappij.

Dit proces wordt in nauw contact met de ouders van de leerlingen met ASS besproken, geëvalueerd en bijgestuurd.

De autismewerking wordt gedragen door het volledige schoolteam waarbij multidisciplinair overleg, opvolging van afspraken en samenwerking heel belangrijk zijn.

In IVIO Binnenhof wordt de autismewerking ook voor leerlingen zonder ASS positief ervaren.