ION

IVIO Binnenhof biedt ION-begeleiding aan leerlingen met een verslag type 2 in het gewoon secundair onderwijs. 

De aanmelding gebeurt door het CLB aan de hand van een verslag type 2.

Het verslag is de eerste stap in de beeldvorming van de leerling.

Op de startvergadering wordt de hulpvraag besproken met de ouders, de gastschool (school gewoon onderwijs), de dienstverlenende school (school voor buitengewoon onderwijs), het CLB en indien mogelijk ook de leerling.

De doelstellingen worden opgesteld op basis van de besproken hulpvraag van de leerling, ouders/verantwoordelijken en de school.

Vanuit IVIO Binnenhof wordt er GON-begeleiding georganiseerd voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in het secundair onderwijs.

ION- begeleiding focust op 3 domeinen: leerling, schoolteam en ouders.

De leerlingbegeleiding focust zich vooral op de voorwaarden voor inclusie, het sociaal-emotionele welbevinden, de werk- en leerhouding (planning en organisatie). Verder kunnen specifieke leerdoelen, afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling, aangereikt of herhaald worden.

De teamgerichte begeleiding is voornamelijk gericht op het ondersteunen van leerkrachten in het inclusieproces. Het kan gaan om aanpassingen aanbrengen in de klasomgeving, specifieke aanpassingen in de leerinhouden, enz.

De oudergerichte begeleiding houdt een goede communicatie in in functie van een positieve opvolging van de ION-leerling.

Deze doelstellingen worden geformuleerd in het individueel handelingsplan (IHP).

De individuele begeleiding wordt per schooljaar telkens geëvalueerd tijdens een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie.

Het ION-team in IVIO Binnenhof bestaat uit:

  • De directie
  • De ION-coördinator/orthopedagoog
  • De ION-begeleider

Het ION-team waarborgt systematisch overleg tussen ION-begeleiders, leerkrachten, leerling en ouders.

Het aanbod aan specifieke nascholingen rond ION wordt bekeken naar zinvolheid en doorgegeven aan de leden van het ION-team.

De afstemmingswerkgroep GON/ION IVIO is een overkoepelend overleg tussen de verschillende GON/ION-diensten van het IVIO. De scholen van het IVIO die hier deel van uitmaken zijn IVIO Salvator, IVIO Rozemarijn en IVIO Binnenhof.