Visie

IVIO Binnenhof, een dialoogschool.

In onze school is er enerzijds de eigen levensbeschouwelijke katholieke identiteit en anderzijds de openheid voor de ander. Dit krijgt vorm in zowel investering in het eigen geloof en het behouden van traditie, als in een houding van openheid, samenwerking en dialoog ten opzichte van andersdenkenden.

IVIO Binnenhof, een school met een hart en met een duidelijk doel.

We willen voor de leerlingen een school zijn waar ze zich thuis voelen, waar ze vanuit een veilige, geborgen omgeving de stap naar de samenleving kunnen zetten.

We creëren een schoolklimaat waarin we zorgzaam omgaan met elkaar en we streven naar een optimaal welbevinden voor leerlingen en personeel.

In IVIO Binnenhof ligt de nadruk op: respect en waardering, beleefdheid en vriendelijke omgangsvormen, verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, weerbaarheid, solidariteit.

IVIO Binnenhof bewaakt de onderwijskwaliteit door te investeren in de professionalisering van het schoolteam. Door het personeel te laten participeren in de ontwikkeling van de schoolvisie bekomen we een breed draagvlak om ons pedagogisch project te realiseren.